TABLETKI ODWAPNIAJĄCE GRAEF, OPAK. 6 SZT.

Cena

49,00 

Tabletki odwapniające do zastosowania w ekspresach do kawy firmy Graef.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319,  Skin Sens. 1; H317,  STOT SE 3; H335

Powoduje podrażnienie skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 

Piktogram i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H315 – Powoduje podrażnienie skóry.
  • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 – Działa drażniąco na oczy
  • H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P102 – Chronić przed dziećmi.
  • P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  • P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody / mydła.
  • P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje:

Zawiera kwas amidosulfonowy, kwas maleinowy, kwas cytrynowy.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem tabletek zapoznać się z instrukcjami.

Opakowanie: 6 sztuk

Waga 0,5 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TABLETKI ODWAPNIAJĄCE GRAEF, OPAK. 6 SZT.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne produkty